IZEN-EMATEA


INSCRIPCIÓN

AGURRA:

Kaixo!

Pozaren pozez gaude! IRRILEKUAK 2024 aurrera doaz eta Ollogoyengo etxea eskuragarri izango dugula baieztatu digute!

Beraz, behin betiko izen ematea egiteko ordua iritxi da. Epea, apirilaren 3tik, apirilaren 10era. 

Pauso hauek bete behar dituzue izen-ematea egiteko:

 1. Ordainketa egin:
  • Ordainketa nora eta nola egin jarraian ageri zaizu:
   • EUSKADIKO KUTXA ES 13 3035 0046 79 0460066372.  Txanda, eta haurraren izen abizena jarri kontzeptu bezala. 
   • 1.txanda, 165 euro gainontzeko txandak, 265 euro.
 2. Datu fitxa bete (gogoratu osasun arazorik baldin badago, alergiarik, intorentzariarik etabar, idatziz argi adieraztea).
 3. Baimen orriak irakurri eta sinatu.
 4. Arauen dokumentua irakurri eta sinatu.
 5. Osasun txartelaren argazkia igo (aurretik eta atzetik)
 6. Haurraren NAN txartelaren argazkia igo.
  • 2008, 2009 eta 2010ean jaiotakoak bakarrik bete beharko dute.
 7. Ordain agiriaren argazkia igo
 8. Mediku agiririk edukiko bazenu, argazkia atera eta igo

Kamixeta proba apirilaren 19an 18:00-19:00 izango da Villabonako udaltzainen ondoko ate berdean.

Galdetegi bakoitza zuzen bete duzula ziurtatzeko, hauetako bakoitza betetzerakoan email bat iritsiko zaizu.

Mila esker!


KONTAKTUA:

Edozein zalantza izanez gero, gurekin harremanetan jar zaitezkete irrilekuak@irrika.eus helbide elektronikora idatziaz edo gure telefonora deituaz (601 54 86 38).

BIENVENIDA:

¡Hola!

¡Estamos encantados! IRRILEKUAK  2024 avanza  y nos confirman que tendremos disponible la casa de Ollogoyen!

Por lo tanto, ha llegado la hora de realizar la inscripción definitiva. Plazo, del 3 de abril al 10 de abril.

Para realizar la inscripción deberéis seguir los siguientes pasos:

 1. Realizar el pago:
  • A continuación se muestra cómo y a donde realizar el pago.
   • CAJA LABORAL ES 13 3035 0046 79 0460066372. Es importante poner como concepto el número de la tanda y el nombre y apellido del niño.
   • 1ª tanda, 165 euros y el resto de tandas, 265 euros.
 2. Rellenar la ficha de datos (recuerde si hay problemas de salud, alergias, intolerancias, etc., indicarlo claramente por escrito).
 3. Leer y firmar los permisos.
 4. Leer y firmar el documento de normas
 5. Subir foto de la tarjeta sanitaria (por ambas caras)
 6. Subir foto de la tarjeta DNI
  • Sólo nacidos en 2008, 2009 y 2010
 7. Subir foto del justificante de pago.
 8. Si tuvieras algún parte médico, puedes fotografiarlo y subirlo

Prueba de camisetas el 19 de abril de 18:00 a 19:00 junto a los municipales de Villabona en la puerta verde.

Para asegurarte de que has cumplimentado correctamente cada cuestionario, al rellenar cada uno de ellos te llegará un email.

¡Muchas gracias!


CONTACTO:

Si tienes cualquier duda, puedes escribir a irrilekuak@irrika.eus o llamar a nuestro teléfono (601 54 86 38).


3. IZEN-EMATEA:

Jarraian lehenengo galdetegia aurkituko duzue, zeinetan arauak, arau-hausteen ondorioak eta bestelako baimenak onartzen duzula sinatu beharko duzun.

Gainontzeko galdetegiak (dokumentuak atxikitzekoak) honen jarraian aurkituko dituzue.

3. INSCRIPCIÓN:

A continuación encontrareis el primer formulario, en el cual tendréis que firmar que aceptáis diferentes tipos de permisos, reglas y consecuencias en caso de incumplir las mismas.

El resto de formularios (los de adjuntar archivos) los encontrareis debajo de este.

  Identifikazio zenbakia / Número de identificación
  Tutoreen datuak / Datos del tutor(es)
  1. Lehenengo abizena / Primer apellido
  2. Bigarren abizena / Segundo apellido
  3. Helbide elektronikoa / Email
  4. Helbidea / Dirección
  5. Herria / Pueblo
  6. N.A.N. / D.N.I.
  Haurraren datuak / Datos del niño/a
  1. Lehenengo abizena / Primer apellido
  2. Bigarren abizena / Segundo apellido
  3. Kurtsoa / Curso escolar
  4. Jaiotze data / Fecha de nacimiento
  5. Zein txandatan parte hartu behar du? / Tanda de participación del niño/a
  6. Haurrari buruz jakin beharrekoak (osasun arazoak, aniztasun funtzionala, alergiak, elikagairen bati intolerantzia…) / Aspectos a tener en cuenta sobre el/la niño/a (problemas de salud, diversidad funcional, alergia, intolerancia alimentaria…)
  Baimenak / Autorizaciones
  Arautegia / Normativa Arau nagusiak / Normativa general
  1. 1. Errespetuzko elkarbizitza bultzatuko duten jarrerak landuko dira. Irrileku seguruak bultzatu nahi dira, errespetua eta balio positiboak izango dituena. Aterpetxean haur, gazte eta arduradun ugari egongo dira, hortaz, arauak eta mugak errespetatzea beharrezkoa izango da elkarbizitza osasuntsu bat bermatzeko. / Se fomentarán actitudes que favorezcan una convivencia respetuosa. Se pretende impulsar unas colonias seguras, con respeto y valores positivos. El albergue contará con una amplia presencia de niños/as, jóvenes y responsables, por lo que el respeto a las normas y límites será importante para proporcionar una convivencia sana.
  2. ____________________________________

  3. 2. Irrilekuetako arduradunei errespetuz hitz egingo zaie, baita udalekuetako kideei ere. / Se hablará con respeto a los/las responsables de Irrilekuak y a los miembros de las colonias.
  4. ____________________________________

  5. 3. Gazteek, dagoen janaria jan beharko dute. Intolerantziak, alergiak eta erlijio aipuak kontuan hartuko dira. Gazteek kirola eta jolasak egiteko beharrezko elikagaiak eduki behar dituzte. / El/La joven tendrá que comer la comida que cada día esté asignada. Se tendrán en cuenta las intolerancias, alergias y pautas religiosas, pero el/la joven debe tener los alimentos necesarios para llevar a cabo las actividades cotidianas y las actividades de las colonias.
  6. ____________________________________

  7. 4. Ezingo da udalekuetara mugikorra, smartwatch edo antzekorik, dirua edota janaria eraman. Soilik lehen eguneko hamaiketakoa, bazkaria eta merienda eramango dira motxilan. / No se podrá llevar a las colonias ni el móvil, ni cualquier smartwatch o similares, ni dinero, ni comida. Sólo almuerzo, la comida y la merienda del primer día.
  8. ____________________________________

  9. 5. Guraso edo tutore legalak gaztearekin hitz egin nahi izanez gero edo alderantziz, arduradun taldeak erabakiko du zer egin gaztearen ongizatea bermatuz. Hau, beharrezkoa bada soilik egingo da, arduradun taldeak aztertuko luke. / En caso de que el padre, la madre o tutor legal quiera hablar con el/la joven o viceversa, el equipo de responsables decidirá qué hacer garantizando su bienestar. Esta comunicación se realizará sólo en casos necesarios.
  10. ____________________________________

  11. 6. Irrilekuetako zuzendariarekin harremanetan jartzeko, Irrikako zenbakia erabiliko da. / Para contactar con el/la director/a de Irrilekuak se utilizará el número de Irrika.
  12. ____________________________________

  13. 7. Irrilekuak ospatu baino lehen, haur edo gazte batek baja eman nahiko balu eta bere txanda ospatzeko 7 egun edo gutxiago falta direnean, itxaron zerrendarekin bere plaza betetzen bada, ordaindutako kuota osotasunean bueltatuko da. Itxaron zerrendarekin plaza hori betetzen ez bada, 1. txandaren kasuan 65€ bueltatuko dira eta gainerako txanden kasuan 165€. / Si un niño, niña o joven quisiera darse de baja antes de la celebración de su turno en Irrilekuak y estuviera a falta de 7 días o menos, si se cubre su plaza con la lista de espera, la cuota abonada se devolverá en su totalidad. En caso de no cubrirse dicha plaza con la lista de espera, se devolverán 65 € para el turno 1 y 165 € para el resto de turnos.


  Arau-hausteen ondorioak / Consecuencias por incumplimiento de la normativa
  1. 1. Gazteek gailu elektronikoren bat edo janaria eramango balute, Irrilekuetako arduradunek udalekuak bukatu arte gordeko dute gailua. / Si el/la joven llevara algún dispositivo electrónico o comida, los/las profesionales de Irrilekuak guardarán el objeto hasta que terminen las colonias.
  2. ____________________________________

  3. 2. Hitzartutako arauak hausten badira, lehen aukera, komunikazioa eta hitz egitea izango da gazte eta arduradunaren artean. Neurri pedagogikoekin ez bada erantzunik jasotzen, ordea, eta gazteak behin eta berriz arau-hausteak burutzen baditu, gazteen guraso edo tutore legalarekin hitz egingo da eta, gaztea, udalekuetatik kanporatua izan daiteke. / Si se infringen las normas pactadas, la primera opción será la comunicación y el diálogo entre el/la jóven y el/la responsable. Sin embargo, si las medidas pedagógicas no obtienen respuesta y el/la jóven comete reiteradas infracciones, se hablará con los padres o tutores legales de los/las jóvenes y se podrá expulsar al/a la joven de las colonias.
  4. ____________________________________

  5. 3. Legez kanpo dagoen arau-hauste bat gertatuko balitz, Irrilekuetan parte hartzen ari den pertsona batengatik, beharrezko salaketa jarriko da eta Irrilekuetatik kanporatua izango da momentuan. / Si cualquier persona que participe en Irrilekuak cometiera una infracción fuera de la legislación, se interpondrá la correspondiente denuncia y será expulsado/a de Irrilekuak en el momento.


  Onarpena / Consentimiento
  Sinadura / Firma

  Jarraian, haurraren NAN txartelaren bi aurpegiak atxikitu beharko dituzun galdetegia aurkituko duzu. Gogoratu galdetegi hau soilik haurra 2008, 2009 edo 2010 urteetan jaioa bada bete beharko duzu. Horrela izan ezean, joan zuzenean hurrengo galdetegira.

  A continuación encontrareis el formulario para adjuntar el D.N.I. Recordad que solamente tenéis que adjuntar el D.N.I. en caso de que el hijo/a haya nacido en los años 2008, 2009 o 2010. En caso contrario, vaya directamente al siguiente formulario.

  Txanda hautatu / Elige la tanda

  Jarraian, osasun txartela atxikitzeko galdetegia aurkituko duzu. Gogoratu hau zein hurrengo galdetegia denok bete behar duzuela.

  A continuación encontrareis el formulario para adjuntar la tarjeta sanitaria. Recordad que tanto este formulario como el siguiente lo tenéis que rellenar todos.

  Txanda hautatu / Elige la tanda  >


  Azkenik, ordainagiria txertatu beharko duzue. Gogoratu hau guztiok atxikitu beharko duzuela.

  Por último tendréis que adjuntar el justificante de pago. Recordad que este documento lo tenéis que entregar todos.

  Txanda hautatu / Elige la tanda
  Entregatzeko bestelako dokumentaziorik izanez gero (mediku ziurtagiriak…) jarraian atxikitu itzazu.

  En caso de tener algún otro documento para entregar (justificantes médicos…) entréguelos aquí.

  Txanda hautatu / Elige la tanda